Meet Our Team

Mr. Chhabilal Sharma

Mr. Chhabilal Sharma

Operation

Ms. Santoshi Thapa

Ms. Santoshi Thapa

Admin, Account Officer

Prakash Nayak

Prakash Nayak

Web Designer/Developer

Manish Singh

Manish Singh

Business Development Executive

Ms. Krishnakala Thapa

Ms. Krishnakala Thapa

Business Development Associate

Mr. Nawaraj Karki

Mr. Nawaraj Karki

Logistics Service Representative

Suman K Sharma

Suman K Sharma

System Engineer/Strategic

Sagar Raut

Sagar Raut

Hardware/Network Technician

Mr. Chandra K. Chaudhary

Mr. Chandra K. Chaudhary

Technical Lead

Mr. Nitesh Khadgi

Mr. Nitesh Khadgi

UI/UX Designer

Mr. Meghraj Kadel

Mr. Meghraj Kadel

Web Developer

Mr.Paras Dulal

Mr.Paras Dulal

Software Developer

Mr. Manindra Shrestha

Mr. Manindra Shrestha

Business Executive

Intern

Mr. Rakesh Chaudhary

Network Technician -Intern

Mr. Shyam Maharjan

Web Design Support -Intern

Mr. Rikesh Sigdel

Web Design Support-Intern

Our Partners

Ready to Make a Change?